DISCLAIMER

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbind jij je deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Kollekt of derden toe. Het is verboden zonder Kollekt voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet toegestaan gebruik van de website
Je verbindt je er onder meer toe om:

De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder ons hiervoor een voorafgaandelijke toestemming te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie“) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Kollekt staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Kollekt is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen. Kollekt behoudt haar uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. AS Buro heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website
Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat AS Buro hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. Je dient AS Buro steeds te contacteren voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd.

WETTELIJKE INFORMATIE
Identificatie: Kollekt

Stationsstraat 51
3970 Leopoldsburg

info@kollekt.be
+32 11 96 25 97
BE 0744.403.932